KARKSI KULTUURISELTS

 


Eesti English Русский
Otsi

ümarlaud

Kolmapäeval, 28.märtsil 2012 toimus Karksi valla kodanikeühenduste ümarlaua õppepäev.
:
  1.     Ettekandega teemal: „Koostöö ja kaasamine kodanikeühendustes“
 esines  Saida Lokk, Karksi-Nuia Pensionäride Ühenduse  juhatuse esimees, kes tõi esile koostöö ja kaasamise kolm tasandit: riikliku, kohaliku omavalitsuse ja kogukonnasisene. Ühises arutelus analüüsiti, kas ja kuidas kodaniku hääl jõuab riikliku tasandi institutsiooni. Selgus, et nii mõnigi ühenduse liige on oma arvamusi saatnud sotsiaalküsimustes, kuid kahjuks pole saanud tagasisidet.
Kohaliku omavalitsuse tasandil koostöö toimib. Ümarlaua õppe-teabepäevadest võtab alati osa kas vallavanem isiklikult või tema esindaja, arendusspetsialist- projektijuht. On sõlmitud koostöölepe.
Oma ühenduse liikmete ja kogukonna kaasamise kohta jätkus elav mõttevahetus.
2. KÜSK-i projekti raames valminud Karksi valla kodanikeühenduste voldikut esitles Helve Joon, projekti assistent.. 2012.aasta seisuga on Karksi vallas 39 ühendust. Voldikuid jaotati seltsidele ja Karksi valla esindajale.   
3.
    Kokkuvõte  KÜSK-i projektist  ja uutest koostöövõimalustest rääkis projektijuht Anne Kaljumäe.
 Osavõtjate arvamus oli, et ümarlaua töö on jätkuvalt vajalik. Kuna KÜSK-i projektitoetus on lõppenud, otsustati teha toetuse taotlus Kohalikule omaalgatuse programmile.
Karksi vald hindab kodanikeühenduste tegevust ja koostööd ning toetab vajadusel ka valla eelarvest.
      


Ümarlaua õppepäev

 
                                                       

  Karksi Kultuuriseltsi projekti “Karksi valla kodanikeühenduste ümarlaud” järjekordne õppepäev toimus       18. jaanuaril 2012 Karksi-Nuia Noortekeskuses.  Eelmise aasta lõpul avatud uutes ruumides võttis kokkutulnuid vastu Karksi- Nuia pensionäride ühenduse tegusad liikmed.   Noortekeskuse juhataja Indrek Palu tutvustas Karksi valla noortekeskuse tööd ja selgitas võimalusi, mida pakuvad uued ruumid nii noortele kui ka pensionäride ühendusele, kelle kasutuses on samuti uued ruumid selles majas.
Kodanikeühenduste juhatuse liikmete õigustest ja kohustustest ning dokumentatsioonist tegi ettekande Kristi Lõhmus Viljandimaa arenduskeskusest.
Jätkus
arutelu valla osalusest projektide rahastamisel ning 2011 aasta tublimate ühenduste ja vabatahtlike tunnustamisest.

                                                           


    


     Küski projekti järjekordne õppepäev teemal „Koostöövõimalused ja põhimõtted kodanikeühenduste ja kohaliku omavalitsuse vahel“ toimusid  06.oktoobril 2011.a. Lillis.
Lektoriks teemale oli Piret Leskova, kes rääkis  võimalikest koostöö projektidest omavalitsuste ja mittetulundusühenduste vahel. Helve Joon tegi tagasivaate kodanikeühendustele Karksi vallas aastatest 1995 – 2011 ja  ümarlaua tegevusest aastatel 2004 – 2011
Mõttetalgute moderaatoriks oli  Urmas Suurpuu, Karksi Vallavalitsuse liige.
Sõna võtsid  ühenduste esindajad, kes tutvustasid oma  ühendute selle aasta tegemisi ja tegid konkreetseid ettepanekuid  nii KOV kui ümarlaua koostöövõimaluste osas.
Krista Kunimägi – Sudiste Maanaiste Selts.
Tegevused: külapäev, õppereis Haapsallu, folkloorirühma „Sudijad” harjutused ja esinemised, internetipõhine suhtlemine teiste seltsidega.
Liivi Jõe: võõrutada noori internetist ja hasartmängudest kaasates neid rohkem sportlikesse tegevustesse ja ühendustesse.
Ettepanekud: ümarlaua töö on vajalik, kohtumised teiste OV-te ümarlaudadega.
Anne Kaljumäe – Karksi Kultuuriselts.
Tegevused: osalemised Viljandimaa MTÜ-de messil, Mulgimaa tutvustamisel Tallinnas Ülemiste keskuses ja kohalikel üritustel; õppereisid Tarvastusse, Tahkuranna valda, Kihnu ja Ahvenamaale (koostööprojekt haridusseltsiga); KÜSK-i ümarlaua projekti läbiviimine, LEADER ja MAK 3.2 investeeringuprojektid Karksi külamaja akende vahetuseks ja fassaadi renoveerimiseks. Taaskasutuskeskuse ja külamuuseumi järjepidev tegevus. Kodulehe arendamine.
Ettepanekud: Ümarlaua tegevus rotatsiooni korras, kutsuda osalema kohalikke elanikke, vabakuulajaid.
Saida Lokk – Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus
Tegevused: tegevuskoht noortekeskuses, erinevate teemade käsitlus, poliitilised vestlused päevateemadel; suur tähtsus inimeste omavahelisel suhtlemisel; isetegevus lauluansambel „Hõbeniit”, käsitöö; koostöö kultuurikeskuse ja noortekeskusega.
Enna Vallas ja Olga Palu. Tervistavad tegevused: kepikõnd, võimlemine, matkad, veeprotseduurid; reisid Soome ja Vormsile. Olulised on vestlusringid, kus saaksid osaleda ka kodused.
Ettepanekud: ümarlaua töö on vajalik, kaasata uusi inimesi ühistegevusse, põlvkondadevaheline koostöö; kaasata valla sotsiaaltöötajaid ja sots. komisjoni
Enn Sarv – MTÜ Tuhalaane
Tegevused: ühisüritused Tuhalaane seltsidega ja Kodukant Viljandimaaga. Talgupäevad, spordiüritused, keraamika- ja käsitööring, osalemine hoidiste messil Olustveres. Kavas Tuhalaane aasta isa valimine; Tuhalaane külamaja katuse ja II korruse remont.
Ettepanekud: kutsuda ümarlaua tegemistesse ka ettevõtjaid.
Dmitri Orav – Karksi valla spetsialist-projektijuht
 Valla suurprojektid: A.Kitzbergi nim. Gümnaasiumi staadioni valmimine 2012.aastaks ja ujula rekonstrueerimine; Noortekeskuse avamine 01.dets. 2011; Sokaoru terviseraja valgustus; uue ootepaviljoni ehitamine Karksi-Nuia bussipeatuses; Peetri koguduse kiriku aknad, elektrisüsteemid, välivalgustus.
 MTÜ Karksi Turism ja Keskkond.
Tegevused: Luuka puhkemaja arendamine, majutusteenused, noorte laagrite korraldamine. Ehitada leivaküpsetusahi, propageerida kohalikke küpsetisi.
Ettepanekud: ümarlaua ja seltside tegevustesse kaasata noori, kes aitaksid üritusi läbi viia. Ergutada noori esinema ja julgustada kaasa lööma; aktiivsem koostöö gümn. noortega. Mitmekesistada noorte sportlikku tegevust: noorte jalgpall, „Karksi Ratsu” maleturniir jms.
Asta Jaaksoo – A. Kitzbergi Sõprade Selts
Tegevused: 3 küla on koondunud seltsi ümber; kirjanikuga seotud üritused, muuseumi kap.remont tehtud; vaja tualettruumi.
Ettepanekud: Kitzbergi kohta käiv info olgu ühene, vajalikud erinevad teemapaketid turistidele ja huvilistele: kirjanduslikud rajad, kultuuri-, looduse ja kohaliku elu tutvustamiseks.
Margus Mõisavald – Karksi Haridusselts
Tegevused: kodu-uurimuslik töö fotomaterjalid CD-dele, raamat „Aastad ja inimesed”, gümnaasiumi muuseumitoa asutamine ja avamine 2. Sept 2011.a. Ekskursioonid Lätimaale, Võrumaale, kohtumine Võru Haridusseltsiga. Gümn. 55. Aastapäevaks mälestuste ja fotomaterjali kogumine, CD.
Ettepanekud: noorte sporditegevust mitmekesistada; koostöö infopunkti ja raamatukoguga, nooremate kaasamine seltsitegevusse.
 
Mõttetalgute  ettepanekud
1.      Kodanikeühenduste ümarlaua töö on jätkuvalt vajalik
2.      MTÜ-de ja vabatahtlike tunnustamine. Statuudi väljatöötamine
3.      Ühendused ja KOV teevad midagi konkreetset, millel on mõõdetav tulemus (nt pärandkultuuri objektide korrastamine, trükiste väljaandmine, üritused jms)
4.      Noorte, sh gümnaasiumi õpilaste kaasamine ühistegevusse
5.      Ühtse ja arusaadava KOV kaasrahastuse süsteemi loomine
6.      Alustava mtü stardikapitali (fondi) loomine (eeldab MTÜ arengukava/strateegia olemasolu)
7.      Ühenduste töö tutvustus meedias, kodulehtedel, infomaterjalidel.
8.      Ümarlaua sisu tagasiside osalejatele.
 
                            
Ümarlaua õppepäev

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

27. mail. 2011. toimus Karksi külamajas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekti "Karksi valla kodanikeühenduste ümarlaud" esimene õppepäev. Projekti tutvustas projekti juht Anne Kaljumäe. Pärandkultuurist ja selle hoidmise vajadusest rääkis lektor Jürgen Kusmin,  RMK pärandkultuuri spetsialist.
Inimressursist ja selle kaasamisest tegi ettekande Kristi Lõhmus Viljandimaa Arenduskeskusest. Ühtlasi tegi ta kokkuvõtte eelmisel nädalal Viljandis toimunud kodanikeühenduste messist. Karksi vallda  esindas messil Karksi Kultuuriselts oma väljapanekutega. Elevust ja huvi tekitas Sigrid Koorep oma gümnaasiumi päevil tehtud uurimistöö
"Oti külarahva lugu" tutvustamisega. 
Ümarlaua õppepäev 14.detsembril  Karksi külamajas.


          
        
 
                                     
 
Kodanikeühenduste ümarlaua õppepäeval Karksi külamajas tehti kokkuvõte KÜSK-i projektist. Projektijuht Anne Kaljumäe andis ülevaate koos slaidiprogrammiga projekti tegevustest.
 Külalistena viibisid õppepäeval Eesti Vabariigi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja tema nõunik Kalle Liebert. Minister tänas Karksi valla külaseltse investeeringuprojektide esitamise ja läbiviimise eest ning ergutas edasi tegutsema.
Kohal viibis ka Karksi vallavanem Arvo Maling, kes lubas toetada igati külaseltside algatusi
Õppepäeva teisel poolel avati Karksi külamuuseumi tubades uued väljapanekud, mis olid rahastatud Mulgimaa arenduskoja LEADER meetmest.
Karksi valla kodanikeühenduste ümarlaua õppepäevast osavõtjad leidsid, et KÜSK-i programmist rahastatud projekt „Koostöö on arengu alus“ oli tegevusrohke, arendav ja täitis oma eesmärgid. Avaldati soovi kavandada uusi  koostööprojekte. 
Valla seltside Ümarlaud               
 
 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) rahastas  sellel aastal Karksi Kultuuriseltsi esitatud projekti „Koostöö on arengu alus“, mille abil on jätkunud Karksi valla kodanikeühenduste liidritele õppepäevade organiseerimine, omavahelise info vahetamine ning ühisprojektide algatamine.

13.septembril toimus  Karksi Valla Kultuurikeskuses järjekordne ümarlauast osavõtjate kokkusaamine, kus põhiesinejaks oli pärandkultuuri uurija Olev Kallas. Ettekande teemaks oli pärandkultuuri kasutamise võimalused loodusturismi arendamiseks ja piirkonna konkurentsivõime tugevdamiseks. Olev Kallasel on käsil pärandkultuuri objektide inventuur ja kaardistamine. Teretulnud oleks, kui maaomanikud märkaksid  eelmiste inimpõlvede tegevuse jälgi, nagu vanade  talukohtade paiknemine, veskid, kõrtsid, kivid, põlispuud, paigaga seotud nimed ja legendid. Need on minevikus loodud väärtused, mis kuuluvad meie koduloosse ja kultuurimällu. Ettekanne pakkus suurt huvi ja leiti ideid koostööks.
                                                                       
Järgmisena tegi projektijuht Anne Kaljumäe tagasivaate käesoleva projektiga läbiviidud üritustest. Märkimist väärib seltside päev Leelil ja kahepäevane ekskursioon Lätimaale. Ekskursioonid pakuvad alati õpetlikku eriti keskkonna hoidmise ja turismiobjektide väljaehitamise ning kujundamise osas. Seltside päevast ja ekskursioonist olid fotod, millest saadi külastatud paikadest ülevaade.

Üheks teemaks ümarlaual oli kodanikeühenduste koostöö Karksi vallaga.  Kohal oli tugev vallapoolne esindus: vallavanem Arvo Maling, projektijuht Dmitri Orav, noortekeskuse juhataja Indrek Palu, kultuurikeskuse juhataja Kai Kannistu. Vallapoolseid tegemisi ja hinnanguid andis nii vallavanem kui ka projektijuht. Sai ülevaate tulevastest plaanidest – järgmisel aastal on vallal ehituste tegemise aasta, kuna tööd algavad nii noortekeskuses kui ka kooli staadionil.

Dmitri Orav andis ülevaate Interregi projektist Lätiga, mis lõpeb käesoleva aasta oktoobris. Indrek Palu tutvustas noorte kaasamise võimalust turismi arendamisel, milleks on tehtud juba eeltööd (noorte giidideks koolitamine). Ly Laanemetsalt kuulsime Lilli Looduskeskuse tänuväärsest tööst õpilastele loodus- ja keskkonnahariduslike programmide elluviimisel. Helve Joon tutvustas lähenevate  projektitähtaegadega ja fondidega, kuhu poole saab taotlusi esitada. Vaja on ideid, et jätkata traditsiooniks kujunenud tegevusi, aga leida ka uusi toetuste rakendusvõimalusi.

                                               
Selle aasta üritutest on tulemas  Maanaiste päev 17.oktoobril ja Kodanikupäev 26.novembril.

Oli tore kokkusaamine pärast tegusat suve. Meenutati arvukaid üritusi, kus  organiseerijateks olid nii seltsid kui ka valla kultuurikeskus ja noortekeskus: Mulgi laulupidu, mitmed ekskursioonid, Karksi laat, seltside päev, ordulinnuse päevad, Nava talu teatripäevad, Lilli loodusmaja ettevõtmised, külade kokkusaamised, lennupäev, spordiüritused, meefestival.15.juuni õppepäev


2009.a.majandusaasta aruande elektrooniline esitamine äriregistrile oli uudne  ja mitmed mtü-d ei tulnud sellega toime, siis oli vaja korraldada sel teemal õppepäev koos praktilise arvutikasutusega. Lektor Marianne Rosenfeld selgitas aruande täitmist arvutil.  Osavõtjatele ettevalmistatud jaotusmaterjalil olid vastavad tabelid ja kirjed. Mõningate näidisülesannete lahendamise järel oli enamikule aruandevormi täitmine arusaadav. Soovijaile andis Marianne veel täiendavaid näpunäiteid.


Koduleht Elitec'st